Vsebina

  1. Področje uporabe
  2. Predmet pogodbe
  3. Sklenitev pogodbe
  4. Prejemki
  5. Motnje v delovanju
  6. Alternativno reševanje sporov

1) Področje uporabe

1.1 Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu: SPP) družbe , ki posluje pod imenom “nutrica.eu” (v nadaljnjem besedilu: posrednik), veljajo za vse pogodbe o posredovanju pogodb (v nadaljnjem besedilu: glavna pogodba), ki jih potrošnik ali podjetnik (v nadaljnjem besedilu: stranka) sklene s posrednikom prek spletne strani posrednika. Vključitev lastnih pogojev stranke je prepovedana, razen če ni drugače dogovorjeno.

1.2 Potrošnik v smislu teh splošnih pogojev poslovanja je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih pretežno ni mogoče pripisati niti njeni poslovni niti neodvisni poklicni dejavnosti. Podjetnik v smislu teh splošnih pogojev poslovanja je fizična ali pravna oseba ali poslovna družba s pravno sposobnostjo, ki pri sklepanju pravnih poslov deluje v okviru svoje poslovne ali samozaposlene poklicne dejavnosti.

2) Predmet pogodbe

Predmet pogodbe med stranko in zastopnikom, ki jo urejajo ti splošni pogoji poslovanja, je posredovanje pri pogodbah, sklenjenih med stranko in dobaviteljem, ki je tretja oseba (v nadaljevanju “dobavitelj”). Vsebina glavne pogodbe izhaja iz opisa zadevnega predmeta ali storitve na spletni strani zadevnega ponudnika. Storitvena obveznost posrednika je omejena na to, da stranko prek svoje spletne strani z elektronsko povezavo napoti na ponudbo zadevnega ponudnika. Zastopnik sam ne postane stranka glavne pogodbe in ne sprejema nobenih izjav o nameri v zvezi z glavno pogodbo. Poleg tega posrednik ne zagotavlja, da je pogodba med stranko in ponudnikom dejansko sklenjena. Glavne pogodbe ne izpolni posrednik, temveč zadevni ponudnik. Za glavno pogodbo veljajo zakonske določbe v razmerju med stranko in ponudnikom ter morebitni pogodbeni pogoji zadevnega ponudnika, ki od njih odstopajo.

3) Sklenitev pogodbe

3.1 Zastopnik stranki na svoji spletni strani zagotavlja različne oglaševalske povezave ali pasice, prek katerih je stranka s klikom miške preusmerjena na ponudbe posameznega ponudnika. Zagotavljanje teh oglaševalskih povezav ali pasic pomeni zavezujočo ponudbo posrednika za sklenitev posredniške pogodbe, ki jo lahko stranka sprejme tako, da z miško klikne na ustrezno oglaševalsko povezavo ali pasico.

3.2 Besedilo pogodbe o posredovanju ni shranjeno pri posredniku in ni dostopno stranki po predložitvi njene pogodbene izjave.

3.3 Za sklenitev pogodbe je na voljo samo nemški jezik.

4) Prejemki

Posredovanje pri glavni pogodbi je za stranko brezplačno. O vseh stroških, ki nastanejo stranki zaradi posredovane glavne pogodbe, je stranka obveščena v ponudbi zadevnega ponudnika, v primeru sklenitve pogodbe pa jih ponudnik poravna neposredno s stranko. Pri tem veljajo zakonske določbe v razmerju med stranko in ponudnikom ter vsi odstopajoči pogodbeni pogoji zadevnega ponudnika.

5) Motnje v storitvah

5.1 Posrednik odgovarja stranki v skladu z zakonskimi predpisi za motnje pri izvajanju storitev v zvezi s posredovanjem pogodb v razmerju med posrednikom in stranko.

5.2 Zastopnik ni odgovoren za motnje pri izvajanju storitev v okviru glavne pogodbe med stranko in ponudnikom. Stranka mora zahtevke zaradi motenj pri izvajanju storitev iz glavne pogodbe uveljavljati neposredno pri zadevnem ponudniku.

6) Alternativno reševanje sporov

6.1 Komisija EU zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov na internetu na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ta platforma je kontaktna točka za izvensodno reševanje sporov, ki izhajajo iz spletnega nakupa ali pogodb o storitvah, v katere je vključen potrošnik.

6.2 Posrednik ni dolžan ali pripravljen sodelovati v postopku reševanja sporov pred potrošniško arbitražo.