Inhoudsopgave

  1. Toepassingsgebied
  2. Voorwerp van de overeenkomst
  3. Sluiting van het contract
  4. Bezoldiging
  5. Prestatieverstoringen
  6. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna “AV”) van , handelend onder de naam “nutrica.eu” (hierna “Tussenpersoon”), zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot bemiddeling bij overeenkomsten (hierna “Hoofdovereenkomst”), die een consument of ondernemer (hierna “Afnemer”) sluit met de Tussenpersoon via de website van de Tussenpersoon. Er wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Voorwerp van de overeenkomst

Het voorwerp van het in deze AV geregelde contract tussen de klant en de agent is de bemiddeling bij contracten die tussen de klant en een derde leverancier (hierna “leverancier”) worden gesloten. De inhoud van het hoofdcontract vloeit voort uit de respectieve artikel- of dienstbeschrijving op de website van de respectieve aanbieder. De dienstverleningsverplichting van de tussenpersoon is beperkt tot het doorsturen van de klant naar het aanbod van de desbetreffende aanbieder via zijn website door middel van een elektronische link. De agent wordt zelf geen partij bij de hoofdovereenkomst en aanvaardt geen intentieverklaringen met betrekking tot de hoofdovereenkomst. Bovendien garandeert de tussenpersoon niet dat er daadwerkelijk een contract wordt gesloten tussen de klant en de aanbieder. De uitvoering van het hoofdcontract geschiedt niet door de tussenpersoon, maar door de betrokken aanbieder. De wettelijke bepalingen in de relatie tussen de klant en de aanbieder, alsmede de daarvan afwijkende contractuele voorwaarden van de desbetreffende aanbieder, zijn van toepassing op het hoofdcontract.

3) Sluiting van het contract

3.1 De agent stelt de klant op zijn website verschillende reclamelinks of banners ter beschikking, via welke de klant met een muisklik wordt doorgestuurd naar de aanbiedingen van de desbetreffende aanbieder. Het ter beschikking stellen van deze reclamelinks of banners vormt een bindend aanbod van de bemiddelaar tot het sluiten van een bemiddelingsovereenkomst, die de klant kan aanvaarden door met de muis op de betreffende reclamelink of banner te klikken.

3.2 De tekst van het contract betreffende de makelaardij wordt door de makelaar niet bewaard en is voor de opdrachtgever na indiening van zijn contractverklaring niet toegankelijk.

3.3 Voor het sluiten van de overeenkomst is alleen de Duitse taal beschikbaar.

4) Bezoldiging

De bemiddeling in het hoofdcontract is gratis voor de klant. Alle kosten die voor de klant uit het bemiddelde hoofdcontract voortvloeien, worden in de offerte van de desbetreffende aanbieder aan de klant meegedeeld en worden, in geval van sluiting van een contract, door de aanbieder rechtstreeks met de klant verrekend. In dit verband gelden de wettelijke bepalingen in de relatie tussen de klant en de aanbieder, alsmede eventuele afwijkende contractuele voorwaarden van de desbetreffende aanbieder.

5) Dienstonderbrekingen

5.1 De bemiddelaar is jegens de klant aansprakelijk volgens de wettelijke voorschriften voor dienststoringen in verband met de bemiddeling bij overeenkomsten in de relatie tussen de bemiddelaar en de klant.

5.2 De agent is niet aansprakelijk voor dienstonderbrekingen in het hoofdcontract tussen klant en provider. De klant moet vorderingen wegens dienstverstoringen in het hoofdcontract rechtstreeks bij de desbetreffende dienstverlener indienen.

6) Alternatieve geschillenbeslechting

6.1 De Commissie van de EU biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

6.2 De bemiddelaar is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.