Obsah

  1. Rozsah použití
  2. Předmět smlouvy
  3. Uzavření smlouvy
  4. Odměňování
  5. Narušení výkonu
  6. Alternativní řešení sporů

1) Oblast působnosti

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti , obchodující pod názvem „nutrica.eu“ (dále jen „Zprostředkovatel“), se vztahují na všechny smlouvy o zprostředkování smluv (dále jen „Hlavní smlouva“), které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „Zákazník“) uzavře se Zprostředkovatelem prostřednictvím internetových stránek Zprostředkovatele. Zahrnutí vlastních obchodních podmínek zákazníka se tímto zamítá, pokud není dohodnuto jinak.

1.2 Spotřebitelem ve smyslu těchto VOP je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani její nezávislé profesní činnosti. Podnikatelem ve smyslu těchto VOP se rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatné výdělečné činnosti.

2) Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy mezi zákazníkem a zprostředkovatelem upravené v těchto VOP je zprostředkování smluv uzavřených mezi zákazníkem a dodavatelem – třetí stranou (dále jen „dodavatel“). Obsah hlavní smlouvy vyplývá z popisu příslušné položky nebo služby na internetových stránkách příslušného poskytovatele. Povinnost zprostředkovatele poskytovat služby se omezuje na to, že prostřednictvím elektronického odkazu přesměruje zákazníka na nabídku příslušného poskytovatele. Zprostředkovatel se sám nestává smluvní stranou hlavní smlouvy a nepřijímá žádná prohlášení vůle týkající se hlavní smlouvy. Zprostředkovatel navíc nezaručuje, že mezi zákazníkem a poskytovatelem bude skutečně uzavřena smlouva. Plnění hlavní smlouvy neprovádí zprostředkovatel, ale příslušný poskytovatel. Na hlavní smlouvu se vztahují právní ustanovení ve vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem, jakož i případné smluvní podmínky příslušného poskytovatele, které se od nich odchylují.

3) Uzavření smlouvy

3.1 Zprostředkovatel poskytuje zákazníkovi na svých internetových stránkách různé reklamní odkazy nebo bannery, jejichž prostřednictvím je zákazník kliknutím myši přesměrován na nabídky příslušného poskytovatele. Poskytnutí těchto reklamních odkazů nebo bannerů představuje závaznou nabídku zprostředkovatele na uzavření zprostředkovatelské smlouvy, kterou může zákazník přijmout kliknutím myší na příslušný reklamní odkaz nebo banner.

3.2 Text smlouvy o zprostředkování není zprostředkovatelem uchováván ani není přístupný zákazníkovi po předložení jeho smluvního prohlášení.

3.3 Pro uzavření smlouvy je k dispozici pouze německý jazyk.

4) Odměňování

Zprostředkování hlavní smlouvy je pro zákazníka zdarma. Veškeré náklady, které zákazníkovi vzniknou v důsledku zprostředkované hlavní smlouvy, budou zákazníkovi oznámeny v nabídce příslušného poskytovatele a v případě uzavření smlouvy je poskytovatel vypořádá přímo se zákazníkem. V tomto ohledu platí zákonná ustanovení ve vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem, jakož i případné odchylné smluvní podmínky příslušného poskytovatele.

5) Narušení služeb

5.1 Zprostředkovatel odpovídá zákazníkovi podle právních předpisů za přerušení poskytování služeb v souvislosti se zprostředkováním smluv ve vztahu mezi zprostředkovatelem a zákazníkem.

5.2 Zprostředkovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb v rámci hlavní smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem. Nároky z přerušení poskytování služeb musí zákazník uplatnit v hlavní smlouvě přímo u příslušného poskytovatele.

6) Alternativní řešení sporů

6.1 Komise EU poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetu na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z online nákupních smluv nebo smluv o poskytování služeb, kterých se účastní spotřebitel.

6.2 Zprostředkovatel není povinen ani ochoten účastnit se řízení o řešení sporu před rozhodčí komisí pro spotřebitelské spory.