Съдържание

  1. Обхват на приложение
  2. Предмет на договора
  3. Сключване на договор
  4. Възнаграждение
  5. Прекъсвания на работата
  6. Алтернативно разрешаване на спорове

1) Обхват на приложение

1.1 Настоящите Общи условия (наричани по-долу „ОУ“) на , търгуващ под името „nutrica.eu“ (наричан по-долу „Посредник“), се прилагат за всички договори за посредничество при сключване на договори (наричани по-долу „Основен договор“), които потребител или предприемач (наричан по-долу „Клиент“) сключва с Посредника чрез уебсайта на Посредника. С настоящото се възразява срещу включването на собствените условия на клиента, освен ако не е договорено друго.

1.2 Потребител по смисъла на настоящите ОУ е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които не могат да бъдат отнесени предимно към неговата търговска или независима професионална дейност. Предприемач по смисъла на настоящите ОУ е физическо или юридическо лице или дружество с юридическа правоспособност, което при сключване на правна сделка действа в рамките на своята търговска или самостоятелна професионална дейност.

2) Предмет на договора

Предмет на договора между клиента и агента, регламентиран в настоящите ОУ, е посредничеството при договори, сключени между клиента и трета страна – доставчик (наричана по-долу „доставчик“). Съдържанието на основния договор произтича от описанието на съответния артикул или услуга на уебсайта на съответния доставчик. Задължението на посредника за предоставяне на услуги се ограничава до това да препрати клиента към офертата на съответния доставчик чрез своя уебсайт посредством електронна връзка. Самият агент не става страна по основния договор и не приема никакви декларации за намерение относно основния договор. Освен това посредникът не гарантира, че между клиента и доставчика действително е сключен договор. Изпълнението на основния договор не се извършва от посредника, а от съответния доставчик. Правните разпоредби в отношенията между клиента и доставчика, както и всички договорни условия на съответния доставчик, които се отклоняват от тях, се прилагат към основния договор.

3) Сключване на договор

3.1 Посредникът предоставя на клиента различни рекламни връзки или банери на своя уебсайт, чрез които клиентът се препраща към офертите на съответния доставчик чрез кликване с мишката. Предоставянето на тези рекламни връзки или банери представлява обвързващо предложение от страна на посредника за сключване на посреднически договор, което клиентът може да приеме, като кликне с мишката върху съответната рекламна връзка или банер.

3.2 Текстът на договора за посредничество не се съхранява от брокера, нито е достъпен за клиента след подаване на договорната му декларация.

3.3 За сключването на договора се използва само немски език.

4) Възнаграждение

Посредничеството при сключване на основния договор е безплатно за клиента. Всички разходи, направени от клиента в резултат на посредническия основен договор, се съобщават на клиента в офертата на съответния доставчик и, в случай на сключване на договор, се уреждат директно от доставчика с клиента. В това отношение се прилагат законовите разпоредби в отношенията между клиента и доставчика, както и всички отклоняващи се договорни условия на съответния доставчик.

5) Прекъсвания на услугата

5.1 Посредникът носи отговорност пред клиента в съответствие със законовите разпоредби за прекъсвания на услугата във връзка с посредничеството за сключване на договори в отношенията между посредника и клиента.

5.2 Агентът не носи отговорност за прекъсване на услугата по основния договор между клиента и доставчика. Клиентът трябва да предяви претенции за прекъсване на услугата в основния договор директно към съответния доставчик.

6) Алтернативно разрешаване на спорове

6.1 Комисията на ЕС предоставя платформа за онлайн решаване на спорове в интернет на следния линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Тази платформа служи като точка за контакт за извънсъдебно уреждане на спорове, произтичащи от договори за онлайн покупки или услуги, в които участва потребител.

6.2 Посредникът не е длъжен и не желае да участва в процедура за разрешаване на спорове пред арбитражен съвет за защита на потребителите.